Elérhetőség
H-1124 Budapest Lejtő út 17/A
hajnalka@hajnalkaszirtes.com
Tel.: +36 20 913 9480

IPS Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Általános Szerződési Feltételek

Bevezető

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) az IPS Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1124 Budapest, Lejtő út 17. A. ép.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-999131) (a továbbiakban: „Megbízott”) által nyújtott coaching és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó általános szerződési feltételek, amelyet a Megbízott a www.hajnalkaszirtes.com honlapján (a továbbiakban: „Honlap”) tesz közzé.

Az ÁSZF célja azoknak a kérdéseknek a szabályozása, amelyekről a Megbízott és kliensei, valamint egyéb ügyfelei (a továbbiakban: „Megbízó” vagy „Megbízók”; a Megbízott és a Megbízó a továbbiakban együttesen: „Felek”, külön-külön: „Fél”) között coaching, illetve az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások (a továbbiakban: „Szolgáltatások”) tárgyában megkötésre kerülő szerződések (a továbbiakban: „Szerződés” vagy „Szerződések”) nem, illetve nem kellő részletességgel rendelkeznek. Szolgáltatásnak minősül és Szerződés jön létre abban az esetben is, ha bármely ügyfél közvetlenül a Honlapon kínált terméket vagy szolgáltatást vásárol a Megbízottól.

Ha valamely kérdésben esetlegesen összeütközés áll fenn az ÁSZF és a Szerződés között, a Szerződés rendelkezései irányadók.

A jelen ÁSZF-re a hatályos magyar jogszabályok, különösen, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) rendelkezései irányadók.   

 • A Szerződés létrejötte és módosítása

A Szerződés a Megbízott és a Megbízók között írásban vagy a Honlapon keresztül történő vásárlással jön létre.

Írásbeli Szerződés esetén a Megbízott – az adott Szerződés keretei között – a Szerződésben megjelölt e-mail címére küldött elektronikus üzenet útján is elfogad a Megbízótól feladatokat, utasításokat. Az írásbeli Szerződések az adott Szerződésben megjelölt határozott időtartamra jönnek létre. Az írásbeli Szerződések módosítása kizárólag írásban érvényes.

A Honlapon keresztül történő vásárlással létrejött Szerződések a Megbízó általi elfogadással jönnek létre és amennyiben a kívánt terméket, illetve szolgáltatást a Megbízó sikeresen letölti vagy egyéb módon kézhez kapja, valamint a fizetési tranzakció is sikeresen lezárul, azonnal teljesedésbe mennek.

 • A Felek jogai és kötelezettségei

A Megbízó jogosult a Megbízott által elvégzendő általános és eseti feladatokat ajánlatkéréssel, megrendelés útján, illetve a Szerződésben meghatározni. A Megbízott rögzíti, hogy az általa nyújtott Szolgáltatások minden esetben a Megbízó egyéni igényei szerint kerülnek összeállításra, amely a Megbízott feladata és szakmai felelőssége. A Megbízó által adott utasításokat a Megbízott nem köteles teljesíteni, amennyiben úgy ítéli meg, hogy azok célszerűtlenek vagy szakszerűtlenek.

A Megbízó felelőssége, hogy a Megbízott részére valós adatokat és információt szolgáltasson, amely a Megbízott által nyújtott Szolgáltatások szakszerűségéhez elengedhetetlen. Megbízott nem felel a nem valós adatok és információ alapján nyújtott Szolgáltatásért.

A Megbízott a Szolgáltatásért díjazásra jogosult, amelyre az alábbi 3. pont rendelkezései irányadók.

A Felek egymás jóhírnévhez való jogát tiszteletben tartani és megőrizni.  A Szolgáltató jóhírnévhez fűződő jogának a megsértése a jelen ÁSZF céljából súlyos szerződésszegésnek minősül.    

 • Díjazás

Írásbeli Szerződés esetén a Megbízott a Szerződésben meghatározottak szerint óradíj alapon meghatározott vagy fix összegű megbízási díjra (átalánydíjra) jogosult. A díjazásra számla ellenében jogosult, banki átutalás esetén a fizetési határidő 15-60 nap a Szerződésben meghatározottak szerint. Ha a Szerződés erről nem rendelkezik, a fizetési határidő 15 nap. A számla akkor minősül kiegyenlítettnek, amikor az összeg a Megbízott bankszámláján jóváírásra került.

Késedelmes fizetés esetén a Megbízott késedelmi kamatra jogosult, amelynek éves mértéke valamennyi Megbízó esetében a mindenkori jegybanki alapkamat + 8 (nyolc) %.

A Honlapon keresztül történő vásárlás esetén a díjazás azonnal esedékes, a fizetéshez a Megbízott az OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság SimplePay Szolgáltatását veszi igénybe.

Megbízott felhívja a figyelmet arra, hogy a SimplePay Szolgáltatást az OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság nyújtja, és arra az OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által meghatározott általános szerződési feltételek irányadók. A Megbízott kizárja a felelősségét valamennyi, a Megbízót a SimplePay Szolgáltatással összefüggésben ért károkért.

 • A Szerződés felmondása

A határozott idejű Szerződések a határozott idő lejárta előtt kizárólag súlyos szerződésszegési esetekben, azonnali hatállyal szüntethetők meg (rendkívüli felmondás). Súlyos szerződésszegésnek minősül bármely Fél lényeges kötelezettségének megszegése, illetve az ismételt kötelezettségszegés, ideértve, többek között, a 30 (harminc) napot meghaladó fizetési késedelmet, a titoktartási kötelezettségek megszegését, a Szellemi Alkotásokra vonatkozó kötelezettségek megszegését.

A rendkívüli felmondást írásban kell közölni a szerződésszegő Féllel, miután – kivéve, ha ez az eset összes körülménye alapján nem várható el a felmondást közlő Féltől – megfelelő póthatáridő tűzésével a szerződésszegő Felet a szerződésszegő magatartás abbahagyására felszólították, de a póthatáridő eredménytelenül eltelt.

A Honlapon keresztül történő vásárlással létrejött Szerződések esetében, amennyiben azok teljesedésbe mentek, a felmondás kizárt.

 • Felelősségkorlátozás

A Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megbízott mindenkori felelőssége az általa nyújtott Szolgáltatásokért az adott Szerződés szerinti díjazás mértékéig terjed.

 

 • Titoktartás

A Szerződések tartalma, továbbá a Felek együttműködésével kapcsolatban rendelkezésre bocsátott akár szóbeli, akár írásbeli adatok és információk bizalmas jellegűek, és a Felek üzleti titkát képezik („Bizalmas Információ”). A titoktartási kötelezettség nem terjed ki az olyan információkra, amelyek harmadik személytől jogszerűen jutottak a Fél tudomására, amelyek közismertek, nyilvánosan elérhetőek, illetve amelyek jogszabály által vagy jogszabályi felhatalmazás alapján előírt adatszolgáltatási kötelezettséggel érintettek.

 • A titoktartási kötelezettség alól annak kötelezettje kizárólag a titok jogosultjának előzetes írásbeli hozzájárulása alapján mentesülhet, egyebekben a Felek ezen Bizalmas Információkat a mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezések szerint kötelesek kezelni. A Felek kötelesek minden ésszerűen elvárható intézkedést megtenni a Bizalmas Információk biztonságos őrzése és tárolása érdekében és nem használhatják fel azokat a Szerződésektől eltérő célra. A Felek kötelesek a Szerződésben meghatározott titoktartási előírások megtartására kötelezni munkavállalóikat, tisztségviselőiket és egyéb közreműködőiket.
 • Nem jelenti a titoktartási kötelezettség megszegését, ha:
 • a Bizalmas Információ feltárása az adott Fél közvetlen vagy közvetett tulajdonosai (vagy jóhiszemű jövőbeni tulajdonosai) részére, illetve azok vezető tisztségviselői, alkalmazottai, tanácsadói vagy hitelezői részére történik;
 • a Bizalmas Információ feltárását jogszabály vagy valamely kormányzati vagy egyéb szabályozó szerv írja elő, azzal, hogy a közölni szándékozó Fél – amennyiben ez ésszerűen kivitelezhető – a Bizalmas Információ közlése előtt másolatban megküldi a kért Bizalmas Információt annak a Félnek, amelyre az vonatkozik, továbbá a harmadik fél felé tett közlésébe belefoglalja az összes olyan módosítást és kiegészítést, amelyet a másik Fél a Bizalmas Információval kapcsolatban ésszerűen kér; vagy
 • a Bizalmas Információ nem a jelen pont rendelkezéseinek megszegésével vált nyilvánosan hozzáférhetővé.
 • Amennyiben bármely Fél a Bizalmas Információt a fentiek szerint meghatározott személy részére tudomására hoz, az ilyen Fél köteles biztosítani és felelősséget vállal azért, hogy az a személy, akinek a Bizalmas Információt a tudomására hozta, betartja a jelen pont szerinti titoktartási kötelezettségeket.
 • Szellemi alkotások

A Megbízott kizárólagos szellemi tulajdonát képezi az általa nyújtott Szolgáltatások során átadott, illetve létrehozott valamennyi szellemi alkotás, ideértve a Honlapon található valamennyi szellemi terméket (cikket, tanulmányt, adatbázist, know-how-t) is (a továbbiakban: „Szellemi Alkotás”).

A Megbízók a Szellemi Alkotásokat kizárólag a Szerződések keretei között és az abban meghatározott cél érdekében használhatják fel a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban. A Szerződés ezzel ellentétes, kifejezett rendelkezése hiányában a Megbízók nem szereznek jogosultságot a Szellemi Alkotások használatára, illetve hasznosítására. A Megbízott Szellemi Alkotáshoz fűződő bármely jogának a megsértése a Szerződés súlyos megszegésnek minősül.    

 • Záró rendelkezések

A jelen ÁSZF 2020. június 25-én lép hatályba.

A Megbízott fenntartja jogát a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására, amelyről a Megbízót írásban értesíti. A módosított ÁSZF az értesítéstől számított 15 (tizenöt) napot követően alkalmazandó a Felek Szerződéssel létrejött jogviszonyában.